1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Reculls de premsa

Aquestes són les notícies sobre l'activitat de la Banda Comarcal:

Banda comarcal

La Banda comarcal de la Terra Alta va néixer a partir de l’experiència d’ajuntar diferents músics de la comarca per tal d’aplegar-los amb l’objectiu d’organitzar un concert el dia 25 de novembre de l’any 2014 amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

La iniciativa tingué una gran resposta entre els músics comarcals i així fou com el dia 28 de novembre del 2014 se celebrà un concert a la Societat Unió Gandesana, on per primer cop una quarantena de músics procedents de diversos municipis terraltins, s’aplegaven per tocar conjuntament en una mateixa formació sota la direcció del mestre Roc Lluís i Mulet.

Donat el bon resultat d’aquesta iniciativa, els intèrprets que van participar en aquesta experiència, amb el suport del Consell Comarcal, van decidir a principis de l’any 2015 crear la Banda Comarcal de la Terra Alta, on els diferents integrants de la formació i la institució comarcal, aglutinaven esforços per tal de dotar a la Terra Alta d’una nova proposta cultural en l’àmbit de la música.

Naixia així una formació, complementària a les existents, amb vocació de realitzar concerts als diferents municipis de la comarca per tal de fer arribar al seu públic obres i gèneres musicals diversos, del repertori propi per banda.

 

Retribucions empleats públics

 

 

 

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2016, las cuantías referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación:

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

13.441,80

516,96

A2

11.622,84

421,44

B

10.159,92

369,96

C1

8.726,76

318,96

C2

7.263,00

216,96

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007)

6.647,52

163,32

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2016, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

691,21

26,58

A2

706,38

25,61

B

731,75

26,65

C1

628,53

22,96

C2

599,73

17,91

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007)

553,96

13,61

Components

En l’actualitat la Banda comarcal està dirigida per Marc Subirats i Calero i la integren els següents components:

 

FLAUTES: Albert Gabaldà Galcerà,Ignasi Solé Clua

CLARINETS: Roger Balsebre Trias, Bernat Descarrega Rius, Joan Descarrega Rius, Marín Doménech Doménech, David Ferré Lluís, Ramon Micó Gómez, Josep Mª Ruana Ruana

SAXOS ALTS: Jaume Rius Rius, Fermín Ruana Jornet, Marc Segura Serres, Roser Solé Clua

SAXOS TENORS: Arnau Álvarez Beltran, Inma Maijó Messeguer, Joan Rius Jaumot

TROMPETES: German Ferré Llop, Ramon Rius Llop

FISCORNS:Carlos Barrubés Domènech, Antoni Vaqué Pascual

TROMPA:  Ingrid Montagut Pellisa, Irene Montagut Pellisa

TROMBONS: Joan Arnal Albesa, Marín Camarassa Domènech, Josep Cugat Ruana, Rubén Montagut Pellisa, Enrique Vilar Bataller

TUBA:Emeterio Domingo Saura, Adrià Subirats Rivas

PERCUSSIÓ: Jaume Ferré Pellisa. Francesc Solé Clua

 

Curs d'introducció a l'ornitologia de camp

 

 

Formulari d'inscripció

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques