1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer


CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

 

Què és?

L’any 1990 es va  crear a la comarca el Consell Consultiu de la Vellesa, iniciativa promoguda per Benestar Social i canalitzada i gestionada per l’EBAS i un representant dels avis de cada poble de la Terra Alta.

El Consell Consultiu esta format pel president del Consell Comarcal de la Terra Alta i per un o dos delegats de cada poble de la comarca i que formen part de la junta de jubilats dels seus respectius municipis.

Amb el Consell Consultiu es realitzen reunions periòdiques per intentar debatre, qüestionar, orientar, consultar i organitzar tot allò que tingui a veure amb la gent gran de la comarca.

 

Com funciona?

 Disposa d’un reglament de règim intern.

 

Activitats que realitza:

-Xerrades informatives

-Cursos de formació

-Participació en el Consell de la Gent Gran de Catalunya

-Participació en els diferents Congressos Nacionals de Gent Gran

-Trobada comarcal anual de gent gran de la comarca

 

Projectes i programes

 

1. Creu RojaEl Consell Comarcal de la Terra Alta col·labora amb programes propis de Creu Roja

Banc d’Aliments

És un programa de concessió d’ajuts alimentaris procedents de la Unió Europea que es distribueixen a través de Creu Roja.

Els serveis socials elaboren una relació de beneficiaris d’entre les persones de la comarca que tenen més necessitat.

Campanya Reis

El Consell Comarcal de la Terra Alta col·labora, cada any, amb Creu roja amb la campanya de reis per fer arribar joguines als nenes i nenes terraltins fins a  12 anys.

Els infants pertanyen a famílies amb necessitats socioeconòmiques de les quals se’n fa seguiment des de Serveis Socials.2. Càritas


Mitjançant conveni de col·laboració, el Consell Comarcal i Càritas col·laboren per atendre persones necessitades i oferir aquelles ajudes que no poden obtenir per altres mitjans.3. Projecte  “UN PAS ENDAVANT”


Els Serveis Socials del Consell Comarcal de la Terra Alta porten a terme el projecte “Un pas endavant”, adreçat a diferents col·lectius de població de la comarca.

L’objectiu d’aquest projecte és motivar aquest col·lectiu de persones  per iniciar un procés personal de sensibilització i motivació envers diversos temes que els afecten directament en la seva vida quotidiana.

S’efectuen activitats relacionades en les següents unitats temàtiques bàsiques:

1)     Salut i alimentació: taller de cuina- xerrades sobre alimentació equilibrada.

2)     Introducció a noves tecnologies: eines bàsiques per utilitzar l’ordinador.

3)     Control i organització de l’economia de la llar.

4)     Pares i Fills:  Els bons tractes.

5)     Explorar potencialitats, capacitats i habilitats personals.

Les persones que imparteixen aquesta formació són professionals de la comarca que treballen en diferents àmbits: salut, educació, serveis socials, …

 

Altres serveis

 
1. Servei de Transport Adaptat

 

Servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones disminuïdes  de la comarca de la Terra Alta a fi i efecte que puguin accedir al serveis d’atenció especialitzada de referència.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 

2. Violència Masclista

 

Els serveis socials basics atenen casos de violència masclista que es detecten directament per la víctima o a través d’altres serveis.

 

- Servei ATENPRO

 

Les persones amb una ordre de protecció, que continuen estant en situació de risc, poden disposar d’un servei de teleassistència mòbil d’atenció immediata i a distància les 24h del dia, els 365 dies l’any.

Aquest servei es contracta a Creu Roja mitjançant conveni signat amb el Consell Comarcal de la Terra Alta.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

- Protocol per a l’abordatge de la violència masclista (descarrega el document)

 

Per a una ràpida i bona atenció d’aquestes situacions es disposa d’un protocol a Terres de l’Ebre on es recullen les accions que han de realitzar els diferents serveis del territori.

- Recurs d’urgència

 

El Consell Comarcal de la Terra Alta disposa d’un recurs d’urgència per atendre les víctimes de violència masclista i els seus fills i filles.

La Generalitat de Catalunya ha reconegut, mitjançant el Contracte Programa, la necessitat d’atendre aquestes situacions, motiu pel qual finança a cada administració local, un import per atendre els casos de violència masclista i oferir-los un allotjament d’urgència. 

Davant d’aquestes situacions, els serveis socials, i també la resta de serveis i recursos de la xarxa per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, han de garantir la seva protecció, allunyant-la de l’agressor i oferint-li, a ella i a les seves filles i fills, un espai d’acollida immediat i temporal que d’una banda, garanteixi la seva integritat física i de l’altra, permeti la reflexió i l’acompanyament durant el procés en què haurà de prendre les decisions més adequades per a sortir de la situació de violència viscuda. 
 
 
3. Servei d’Atenció Social i Educativa davant les situacions de risc

 

És un servei d'intervenció familiar adreçat a famílies amb infants i/o adolescents amb l'objectiu d'ampliar les habilitats i capacitats educatives i relacionals com també prevenir possibles situacions de risc per desajustos familiars i convivencials. El servei és de caràcter preventiu i educatiu.

Objectius assolir:

 • Aconseguir un seguiment adequat del compromís socioeducatiu
 • Donar recursos i eines per satisfer les necessitats dels menors
 • Aconseguir l'estabilitat del menor dins el nucli de convivència
 • Fer participar la família en les tasques educatives dels fills/es
 • Garantir la integritat de les famílies facilitant tècniques específiques o Dissenyar actuacions d'intervenció comunitària.
 
La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics

 

1. Equip de Serveis Socials

 

-  Serveis Socials Bàsics.

L’Equip de Serveis Socials (ESS) del Consell Comarcal de la Terra Alta dóna cobertura als dotze municipis que integren la comarca.

Esta format per una coordinadora, tres treballadores socials, una educadora social i una tècnica d’immigració.

- Immigració

 • Oficina d’atenció a l’immigrant: es realitzen programes i projectes adreçats a aquest col·lectiu
 • Primera acollida a persones estrangeres immigrades
 • Actualització del cens d’immigrants
 • Assessorament als ajuntaments en temes d’immigració
 • Cursos de formació adreçats a la població en general
 

2. Funcions dels Serveis Socials Bàsics

 

 • Detecció i prevenció de necessitats, dificultats, conflictes i/o situacions de risc     social o d'exclusió existents al territori.
 • Informació, orientació i assessorament al ciutadà.
 • Recepció, anàlisi i valoració de les demandes relatives a les necessitats dificultats i/o conflictes socials de l'àrea territorial corresponent.
 • Elaboració, execució i avaluació de projectes amb finalitat individual i/o col·lectiva.
 • Tractament de casos amb utilització de la metodologia i dels nivells d'intervenció necessaris a cada situació (individualitzat/familiar, grupal i/o amb la xarxa cívica formal i informal del territori).
 • Animació, promoció i desenvolupament comunitaris.
 • Coordinació i mobilització de recursos i de serveis en relació i pel benefici d'individus/famílies, grups i/o col·lectius de població.
 • Recollida i anàlisi de dades amb la finalitat de col·laborar en la programació.
 • Investigació aplicada al coneixement de la realitat del propi territori i/o dels efectes de la intervenció realitzada.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària.
 

3.  Tràmits 

- Titularitat del Departament de Benestar Social i Família:

o   Prestacions econòmiques de dret subjectiu
 • Pensió  no contributiva per jubilació
 • Pensió no contributiva per invalidesa
 • Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació
 • Ajuts assistencials de protecció als i a les cònjuges supervivents
 • Prestació per manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius
 • Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de dependència
 • Prestacions econòmiques d’assistència personal a les persones amb dependència
 • Renda Mínima d’Inserció (RMI)
 • Prestació per atendre les necessitats bàsiques

o   Prestacions econòmiques de dret de concurrència
 • Ajudes econòmiques de caràcter social per als treballadors/res, beneficiaris/ries i pensionistes de règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar
 • Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar
 • Prestació per a l’acolliment residencial per a gent gran
 • Prestació per a centre de dia per a gent gran
 • Prestació per a habitatges tutelats per a gent gran
 • Prestació per a estades temporals per a gent gran amb discapacitat
 • Prestació per a l’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 
- Titularitat de l’ Institut Nacional de la Seguretat Social:
 • Pensió contributiva  de jubilació
 • Pensió contributiva d’invalidesa
 • Prestació Familiar per fill a càrrec
 • Prestació d’Auxili per defunció
 • Pensió a favor dels familiars

- Propis del SSB
 • Servei d’Ajuda a Domicili
 • Servei de Transport Adaptat
 • Ajuda d’Urgència Social
 • Teleassistència
  
 
4. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)

 

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de l’usuari, dirigides a proporcionar atencions personals, de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

 

Són beneficiaris d’aquest servei persones amb dependència per desenvolupar algunes activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària i /o famílies susceptibles de SAD, empadronades i residents a qualsevol municipi de la comarca de la Terra Alta, que per poder residir en el seu domicili necessiten que se’ls hi proveeixi d’atenció personal, domiciliària, familiar i de relació amb l’entorn.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

-       Servei de Teleassistència
És un servei per al manteniment de persones grans en el seu domicili. Consisteix en la instal·lació d’un aparell connectat al telèfon fix de l’usuari amb el qual la persona en cas de necessitat pot prémer un botó i rebre atenció immediata.
El cost del servei va a càrrec de l’usuari. El Consell Comarcal de la Terra Alta facilita gratuïtament l’aparell a la persona que ho sol·licita.
La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 -       Servei d’àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària d'àpats equilibrats i saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les seves necessitats nutricionals.

El servei està adreçat a persones:

  • Que no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per fer-ho. Que siguin autònomes per alimentar-se.
  • Que no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport insuficient per cobrir les atencions que necessiten.
  • Que mantenen un estat cognitiu intacte o lleument deteriorat.
  • Que tenen problemes de mobilitat que dificulten la utilització dels recursos de la comunitat.
  • Que l'habitatge no disposi de les condicions necessàries per cuinar aliments.

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.  

 

5. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)

 

És un dret universal i subjectiu i va adreçat a persones que es troben en situació de dependència en alguns dels graus establerts per la Llei de Dependència.

 

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

-       Banc d’Ajudes Tècniques

 

El Banc  d’Ajudes  Tècniques és un recurs que engloba l’assessorament tècnic i personal per part d’un Terapeuta Ocupacional ( gratuït i universal ) al domicili de l’usuari  i que al  mateix  temps  pot  oferir  les ajudes tècniques domiciliàries que no estan subvencionades, ni pel departament de  Salut  ni  pel Departament de  Benestar i Família,   sobretot  en  els  casos  de  gent  gran  molt depenent.  Estem  parlant  de  llits  articulats,  de  grues  per  a  la  mobilització  de persones  (pe:  transferències  per  passar  del  llit  a  la  cadira  de  rodes) i matalassos.  D’aquesta manera  a  més  de  millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que  pateixen Dependència,  també  es  facilita la dura tasca que assumeixen els familiars –cuidadors.

 

 

6.  Ajudes d’Urgència Social

 

Segons l’article 30 de la Llei 13/2006, les prestacions d’urgència social tenen la finalitat d’atendre situacions d’urgència puntuals i necessitats bàsiques de subsistència, com l’alimentació, el vestit i l’allotjament.

 

Seran persones beneficiàries dels ajuts les persones i/o famílies que visquin i estiguin empadronades a la comarca i estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o pobresa o exclusió social, i acreditin que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients.

 

La gestió d’aquest servei pertany a l’equip de serveis socials bàsics.

 

 

 

 

 

Més articles...

 1. L'Equip de Serveis Socials

Actes

loader
································· 
El Racó de l'Emprenedor
································· 
·································
·································
·································
·································
·································
·································
·································
  3r Premi Administració Oberta 2017

Cercador de les administracions públiques